Liberation Garden

Toekenning provinciale subsidies voor Liberation Garden

Inleidend…

De gemeente Leopoldsburg toont met het toeristisch erfgoedproject Liberation Garden grote ambitie. Het Chinees paviljoen, dat jarenlang dienst heeft gedaan als officierspaviljoen, wordt getransformeerd tot een uniek bevrijdingsmuseum. Het paviljoen wordt uitgebreid met een nieuwbouw, die architecturaal volledig aansluit bij het militair erfgoed en de omgeving. In dit museum beleeft de bezoeker dankzij hedendaagse en gedurfde beeldtaal en getuigenissen, aangevuld met een selectie van bijzondere collectiestukken, de impact van de Wereldoorlog II en de bevrijding. Ook de jarenlange impact van het militaire kamp op het Limburgs socio-economisch leven in Leopoldsburg komt aan bod.

Burgemeester wd. Marleen Kauffmann:

“Dit project heeft een belangrijke maatschappelijke en economisch functie. Het zorgt vooreerst voor een blijvende maatschappelijke verankering van één van de gruwelijkste periodes uit de West-Europese geschiedenis en van de rol die onze gemeente in de bevrijding via de operatie Market Garden heeft gespeeld. Met het beoogde bezoekersaantal (50.000) wordt ook een grote economische return verwacht. Deze bezoekersstroom zorgt voor nieuwe kansen voor de toeristische sector en voor de handel en horeca in Leopoldsburg. Op een innovatieve en strategische wijze zal de gemeente dit toeristisch erfgoedproject verbinden met het bestaande ondernemerschap zodat dit project een echte economische hefboom voor Leopoldsburg wordt.”

Gedeputeerde van toerisme en erfgoed Igor Philtjens:

“Op kruissnelheid zal dit project niet alleen een hefboom voor Leopoldsburg maar voor de ruimere regio en voor heel Limburg zijn. Liberation Garden wordt hét verbindend element met het andere bijzondere oorlogserfgoed in onze provincie. Door die verbinding wordt een totaalervaring en –beleving gecreëerd. Een beleving die niet alleen informerend is, maar die ook zorgt voor beklijvende herinneringen en die de bezoeker aanzet tot reflectie. Het bevrijdingsmuseum zet Limburg ook op de Europese kaart. Het museum wordt de allereerste Limburgse en Vlaamse hotspot op de Europese Liberation Route, een toeristische erfgoedroute die de bevrijding van Europa, van Londen tot Berlijn, volgt. Omwille van die Limburgse hefboom hebben wij meer dan 1,1 miljoen euro provinciale investeringssubsidies vrijgemaakt voor de realisatie van dit project.”

Provinciale investeringssubsidies

De toegekende provinciale investeringssubsidies kaderen in het provinciaal subsidiereglement E-xtra². Gedeputeerde van toerisme en erfgoed Igor Philtjens:

“Met dit reglement geven we een impuls aan onderscheidende investeringen in het Limburgs onroerend erfgoed. Voorwaarde is wel dat het erfgoed een publieke en bovenlokale hefboomfunctie krijgt. Het Limburgs erfgoed wordt hierdoor duurzaam in onze provincie verankerd. Met de provinciale impuls zorgen we ook voor een maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde. Het Limburgs erfgoed levert, dankzij de provinciale impulsfinanciering, een bijdrage aan een sterker bewustzijn van ons verleden en werkt zo identiteitsversterkend. Het erfgoed zorgt ook voor de realisatie van nieuwe toeristische producten met positieve economische effecten in het dagtoerisme en voor het Limburgs toeristisch ondernemerschap.”

Voor de subsidietoekenning heeft de deputatie zich gebaseerd op het positief advies van de Limburgse commissie onroerend erfgoedbeleid. De commissie looft de gemeente Leopoldsburg voor het hoog ambitieniveau en het sterk beleidsmatig engagement voor de investering en in de latere exploitatie. Het advies stelt ook dat het project een grote economische en educatieve meerwaarde heeft voor de gemeente en voor Limburg. Naar analogie van de Westhoek voor WO I kan Liberation Garden uitgroeien tot een Limburgse, Vlaamse en Europese hub voor WO II (de ‘Oosthoek van de Tweede Wereldoorlog’) en zo een belangrijke rol vervullen in herinnerings-en vredeseducatie. De commissie is ook positief over het verantwoord evenwicht tussen de restauratie en herbestemming van het Chinees Paviljoen en de nieuwbouw.

Vorige

Volgende